Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

Deiji
Na świecie ma się do wyboru tylko samotność albo pospolitość.
— Arthur Shopenhauer
Deiji

March 10 2018

Deiji
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Deiji
5004 e636 400
Reposted fromflesz flesz viadancingwithaghost dancingwithaghost

March 09 2018

Deiji
1214 a779 400

awake-society:

Make your choice

Deiji
Deiji
Deiji

March 08 2018

Deiji
4767 059e 400
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
Deiji
5968 2588 400
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaszydera szydera

March 06 2018

Deiji
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Deiji
Czuję wewnętrzne rozdarcie. Rozdarcie pomiędzy: „chcę, żeby było jak jest”, a „nie chcę już dalej tego ciągnąć”.
— Nonecares

February 25 2018

Deiji
4802 6ea2 400
Reposted fromu-dit u-dit
Deiji
4885 fd59 400
Reposted fromwabnicu wabnicu viaszydera szydera
Deiji
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer

February 23 2018

Deiji
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaszydera szydera
Deiji
3688 9224 400
Reposted frombzdura bzdura viasorainyhappiness sorainyhappiness

December 24 2017

9352 4d7b 400

tracknumber-6:

If you text in complete sentences with all words fully formed, bonus points. :)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl