Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

Deiji
8144 5f88 400
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
Deiji
8206 fe7e 400
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Deiji
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki

October 29 2018

Deiji
2809 27ff 400
Reposted fromrichardth richardth viaszydera szydera
Deiji
1100 ca68 400
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Deiji
4587 362a 400
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Deiji
3968 89b2 400
Deiji
1735 90cc 400
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Deiji
Deiji
5665 f149 400
Reposted fromMatalisman Matalisman viajulann julann

October 25 2018

Deiji
Deiji
4121 b5d1 400
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
Deiji
8511 b42e 400
Reposted fromhare hare viainsanedreamer insanedreamer

October 23 2018

Deiji
Reposted fromFlau Flau
Deiji
0441 80e4 400
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket
Deiji
4739 baa7 400
love

October 19 2018

Deiji
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss via48hrs 48hrs
Deiji
Deiji
Deiji
5447 ffc0 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl