Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

Deiji
Reposted frombluuu bluuu vialip lip

July 15 2017

Deiji
1195 0756 400
Reposted fromcalifornia-love california-love vialip lip
Deiji
0015 7320 400

March 30 2017

9937 9431 400
Reposted fromthekunstisme thekunstisme
Deiji
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller vianewbeginning newbeginning

March 27 2017

6511 3c3c 400
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viabanita banita

March 26 2017

Deiji
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaquinne quinne

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaberrishchoclate berrishchoclate
Deiji
7977 a07d 400
Reposted fromslodziak slodziak viavertheer vertheer
9207 e8f9 400
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viavertheer vertheer
Deiji
1053 9681 400
Reposted fromsomenonsense somenonsense viagawor gawor
Deiji
5263 65f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Deiji
9253 3b23 400
Deiji
2897 3604 400
Reposted fromparkaboy parkaboy
Deiji
3191 ec86 400
Reposted fromslodziak slodziak
7132 fb09 400

Hotel Kanra Kyoto, Japan designed by UDS Ltd. [1600x1067]

Reposted fromgoodgodpottergame goodgodpottergame
Deiji
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Deiji
6475 e906 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 23 2017

Deiji
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
Deiji
1498 4508 400
Reposted frommuszynka muszynka viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl