Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

Deiji
5595 4edf 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Deiji
5604 ea5d 400
Reposted byensomme ensomme
Deiji
4823 93da 400
"Perwersyjnie"...
Reposted frompensieve pensieve viaensomme ensomme

February 07 2019

Deiji
9953 5441 400
Reposted fromthesmajl thesmajl viaensomme ensomme
Deiji
2223 b0fd 400
Reposted fromjustMeee justMeee viaensomme ensomme
8095 752e 400
Reposted fromnosmile nosmile viaensomme ensomme
Deiji
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viaensomme ensomme

November 06 2018

Deiji
8144 5f88 400
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
Deiji
8206 fe7e 400
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Deiji
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki

October 29 2018

Deiji
2809 27ff 400
Reposted fromrichardth richardth viaszydera szydera
Deiji
1100 ca68 400
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Deiji
4587 362a 400
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Deiji
3968 89b2 400
Deiji
1735 90cc 400
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Deiji
Deiji
5665 f149 400
Reposted fromMatalisman Matalisman viajulann julann

October 25 2018

Deiji
Deiji
4121 b5d1 400
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl