Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Deiji
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
Deiji
1498 4508 400
Reposted frommuszynka muszynka viascorpix scorpix

March 21 2017

6688 d29b 400
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
Deiji
2336 1e1c 400
Reposted fromnutt nutt vianewbeginning newbeginning

March 20 2017

Deiji
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viamadadream madadream

March 19 2017

Am I a good person? No. But do I try to be better every single day? Also no.
— Ronan Lynch (via incorrecttrcquotes)
Reposted fromlets-dream lets-dream
8307 3deb 400

1969jimmypage:

Idk what he saw but it must have been pretty interesting

Reposted fromgrompfus grompfus
Deiji
Reposted fromglamourista glamourista
Deiji

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Deiji

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Deiji
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna vianewbeginning newbeginning
Deiji
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianewbeginning newbeginning
Deiji
5386 0554 400
Deiji
3343 872c 400
True story.
Deiji
5591 1daf 400
Reposted fromoll oll
Deiji
4328 10db 400
Reposted frompuremind puremind viascorpix scorpix
Deiji
Deiji
1235 eabe 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
7396 9592 400

tofuvi:

gathering thoughts.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viascorpix scorpix
Deiji
3950 cf1b 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiwanowicz iwanowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl