Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

Deiji
4991 219e 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafinatka finatka
Deiji
Deiji
0496 87ee 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia viajulann julann

January 21 2020

Deiji
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs

January 20 2020

Deiji
8788 1cc4 400
Reposted fromyikes yikes viadancingwithaghost dancingwithaghost
Deiji
Deiji
5296 a001 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaensomme ensomme
Deiji
8771 60c5 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

January 16 2020

Deiji
Deiji
Deiji
Deiji
4485 9ac4 400
Reposted fromhrafn hrafn viadancingwithaghost dancingwithaghost
Deiji
8557 277f 400
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin

January 09 2020

Deiji
9568 536d 400
Reposted fromverronique verronique viascorpix scorpix
Deiji
Deiji

December 14 2019

Deiji
2277 7c5d 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin

November 16 2019

Deiji
Reposted fromFlau Flau
Deiji
1597 6be7 400
Reposted frompunisher punisher viajulann julann
Deiji
3321 09ea 400
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl